Algemene voorwaarden

   1. Definities

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, kunst en objecten van Ward’s Art. De onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
 1. Online Galerie: de verkooppagina’s verbonden aan de website en te vinden onder www.wardsart.nl en www.wardsart.com;
 2. Winkel: De Art-shop, een fysieke plek waar kunstenaars hun werk kunnen exposeren en belangstellenden het werk kunnen komen bekijken/kopen;
 3. Directe verkopen: verkopen voor de kunstenaar door Ward’s Art via de winkel, beurzen en markten;
 4. Kunstenaar: Diegene die objecten ontwerpt (bedenkt) en maakt;
 5. Kunst: Alle handgemaakte objecten van de kunstenaars;
 6. Uniek: Van elk object is er maar een, er zijn geen volledig identieke exemplaren. De betreffende kunstenaar kan wel het ontwerp ‘hergebruiken’, maar doordat elk kunstobject met de hand gemaakt is zullen er onderlinge verschillen zichtbaar zijn;
 7. Advertenties: de omschrijving van de kunstobjecten op de online galerie;
 8. Koper: diegene die via de online galerie, de winkel of andere kanalen een object bij Ward’s Art bestelt;
 9. Object: alles wat door de deelnemende kunstenaars gemaakt en via Ward’s Art verkocht wordt;
 10. Overeenkomst: door beide partijen schriftelijk getekende overeenkomst waarin de voorwaarden voor deelname aan Ward’s Art zijn vastgelegd.
 1. Ward’s Art doelstelling is eveneens ideeël. Ward’s Art is opgezet om kunstenaars de gelegenheid te bieden zich bij een breder publiek en op een eenvoudigere wijze te profileren en hun werken tentoon te stellen. Daarnaast wil ze kunst bereikbaar maken voor iedereen. Dit ter nagedachtenis aan Ward van den Abeelen, kunstenaar in hart en nieren.

2.  Online Galerie                                               

2.1.Inhoud online galerie 

 1. De website van Ward’s Art bestaat uit een online galerie waarop verkoop van de objecten van de kunstenaars staan. Gezocht kan worden op kunstenaar, maar ook op soort object. Daarnaast wordt informatie gegeven over het ontstaan van Ward’s Art en deelname als kunstenaar.
 2. Ward’s Art heeft de inhoud van de online galerie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden objecten is echter afkomstig van derden (de kunstenaars). Deze derden zijn naar redelijkheid zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Ward’s Art draagt aldus naar redelijkheid voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.
 3. Ward’s Art heeft naar redelijkheid een inspanningsverplichting voor wat betreft het aantrekken van kopers en verkopers voor de online galerie.

2.1.1 Controle gegevens

Ward’s Art betracht grote zorgvuldigheid bij het overbrengen van de door de kunstenaar verstrekte gegevens, toch kunnen hier overnamefouten in voor komen. De kunstenaar zal de ingevoerde gegevens binnen drie dagen na plaatsing controleren, zodat vergissingen kunnen worden gecorrigeerd. Ward’s Art neemt geen enkele aansprakelijkheid voor overnamefouten die in de advertenties blijven staan.           

2.1.2 Aansprakelijkheid gegevens

 1. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. Opgegeven maten kunnen iets afwijken. Kleuren wijken altijd wel iets af. Dit aangezien het is onmogelijk de kleuren digitaal absoluut correct weer te geven. Ward’s Art kan niet garanderen dat (de teksten van) de advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden kunstwerken goed van kwaliteit zijn, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn. Dit is de verantwoording van de kunstenaars die de gegevens aanleveren.
 2. Ward’s Art sluit naar redelijkheid en billijkheid hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van Ward’s Art. Meer in het bijzonder zal Ward’s Art  in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook.

2.1.3 Beschikbaarheid werken

 1. Kunstenaars kunnen zowel via de Ward’s Art als via eigen kanalen hun werken verkopen. 
 2. Kunstenaars dienen zelf zorg te dragen dat verkopen aan Ward’s Art doorgegeven worden als zij de kunstobjecten van de site verwijderd willen hebben. Ward’s Art is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit het niet of niet tijdig doorgeven van verkopen.

2.2.    Plaatsing van kunstenaars en hun werken

 1. Ward’s Art zal de kunstenaars onder ‘categorie kunstenaars’ plaatsen op de online galerie na:
  – aanmelding in de winkel en het maken van de flyer;
  – aanmelding voor de online galerie (zonder deelname aan de winkel).
 2.  Bij de kunstenaarsinformatie en bij elk object zullen de contactgegevens van de kunstenaar vermeld worden zoals deze aangeleverd zijn.

2.2.1.  Aanleveren gegevens

 1. De kunstenaar verplicht zich tot het juist en volledig aanleveren van de gegevens van zichzelf en de te plaatsen kunstwerken op de daartoe geëigende wijze. Gegevens dienen digitaal aangeleverd te worden, foto’s duidelijk voorzien van de titel van het werk wat op de foto vermeld staat. Foto’s dienen scherp en van het juiste formaat te zijn.
 2.  Desgewenst kan Ward’s Art assisteren bij het verzamelen van de gegevens het schrijven van de teksten. Dit in gevolge de wens van Ward van den Abeelen dat iedereen zijn werken aan de man zou moeten kunnen brengen.

 2.2.2. Plaatsingskosten en duur overeenkomst

 1. De kunstenaar betaalt plaatsingskosten zoals in de overeenkomst vastgelegd. De plaatsingskosten gelden voor een jaar, vanaf daadwerkelijke plaatsing. Plaatsingskosten dienen vooraf te worden voldaan.
 2. De overeenkomst voor plaatsing online zal na een jaar stilzwijgend verlengd worden. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor afloop van het contract plaats te vinden. Bij tussentijdse opzegging zullen geen plaatsingskosten gerestitueerd worden.

2.3.Verkopen

Ward’s Art zal bij online verkoop, of bestelling via telefoon, mail of Social Media kanalen, van een object deze volgens onderstaande procedure afwikkelen.

2.3.1.  Controle beschikbaarheid

Na ontvangst van de bestelling zal Ward’s Art:

 • bekijken of het gevraagde object in de winkel aanwezig is, indien dit niet het geval is, zal zij de kunstenaar benaderen met de vraag of het object nog bij de kunstenaar beschikbaar is en het desgewenst naar Ward’s Art laten zenden;
 • als het object beschikbaar is, zal Ward’s Art de procedure vervolgen bij facturering koper.

2.3.2   Alternatieven naar klant

 1. Indien door de koper gevraagd is om een specifieke kleur, uitvoering of maat, zal Ward’s Art de koper foto’s sturen van de beschikbare objecten die aan de eisen voldoen. Koper kan hieruit een keuze maken. Bij variabele prijzen zal Ward’s Art deze ook melden bij de koper.
 2.  Indien het door de koper gevraagde object niet meer beschikbaar is, zal Ward’s Art bij de koper aangeven of:
 • Een soortgelijk object nog te maken is en hoe lang de verwachte levertijd zal zijn;
 • Er alternatieven zijn die mogelijk ook voldoen aan de vraag van de koper. Ward’s Art zal dan een foto van deze alternatieven meesturen.

  3. Bij een positief aankoopbesluit door de koper zal Ward’s Art overgaan tot facturering zoals hierna beschreven.
      Bij een negatief aankoopbesluit zal de bestelling komen te vervallen zonder dat hier kosten voor berekend
      zullen worden.

 

2.3.3.  Facturering koper

 1. Bij beschikbaarheid van het door de koper bestelde object en/of accoordbevinding van het aangeboden alternatief zal Ward’s Art via mail een factuur naar de koper sturen met daarop de kosten van het gekozen object verhoogd met de kosten van de verzending.
 1. Koper ontvangt tevens een betalingslink ter hoogte van dit bedrag of kan het bedrag zelf via de bank overschrijven. Na ontvangst van de betaling zal Ward’s Art overgaan tot verzending van het object en de afrekening met de kunstenaar in gang zetten.
 2. Indien objecten rechtstreeks op de site worden gekocht zal de koper deze via de aangegeven betalingskanalen voldoen, waarna Ward’s Art zal overgaan tot verzending van het object en de afrekening met de kunstenaar in gang zetten.

2.3.4.  Verzending

 1. Ward’s Art zal het object, tenzij anders met de kunstenaar is overeengekomen, klaarmaken voor verzending. Zij zal dit binnen een dag nadat zij het object in huis heeft realiseren.  De link van de verzendorganisatie waaronder het pakket gevolgd kan worden, zal door Ward’s Art met de koper worden gedeeld.
 1. Niet alle objecten zijn geschikt om als pakket verstuurd te worden. Er kan dan ook gekozen worden voor bezorging door Ward’s Art. Ward’s Art zal vooraf opgave doen van de kosten en de levertijd aangezien deze per object kan verschillen.
 1. Verzendkosten worden door de koper betaald. Bij retouren zullen deze niet vergoed worden.

2.3.4.1   Levertijd

Ward’s Art is bij levering afhankelijk van de beschikbaarheid van het product. Bij beschikbaarheid van product bij Ward’s Art zal verzending binnen twee dagen plaatsvinden. Bij afwijkende levertijden, bijvoorbeeld als product van de kunstenaar moet komen of een product gemaakt moet worden, zal Ward’s Art de koper informeren. Mocht de levertijd niet overeenkomen met de wens van de koper, dan kan deze de bestelling kosteloos annuleren.

 

2.3.5    Afrekening kunstenaar

In de week volgend op de verkoop zal Ward’s Art de kunstenaar een afrekening sturen van de verkoop en de daarop in te houden gelden. Ook zal zij in diezelfde week het tegoed naar de kunstenaar overmaken.

 

2.3.5.1    Commissie

 1. Bij verkoop van een object via de online galerie of andere online kanalen is commissie verschuldigd.  De hoogte hiervan is in de overeenkomst vastgelegd.
 1. Bij verkopen die door of door bemiddeling van Ward’s Art zijn gerealiseerd, ook als hiervoor rechtstreeks contact is opgenomen met de kunstenaar is commissie verschuldigd. De hoogte hiervan is vastgelegd in de overeenkomst. De kunstenaar dient dit zelf binnen 7 dagen aan te geven bij Ward’s Art, zodat verrekening kan plaatsvinden.
 1. Een werk wat op de online galerie staat, maar via de eigen kanalen van de kunstenaar is verkocht zonder dat dat via of door bemiddeling van Ward’s Art is gegaan, is geen commissie aan Ward’s Art verschuldigd. 

 

2.3.5.2   Berekening ivm  BTW

 1. De commissie wordt berekend over het verkoopbedrag van het kunstwerk voor kunstenaars die niet BTW-plichtig zijn. Als de kunstenaar BTW-plichtig is, zal de commissie berekend worden over het verkoopbedrag exclusief BTW.
 2. Alle genoemde bedragen van Ward’s Art zijn exlcusief BTW. Het voor onze diensten gehanteerde percentage is 21%.

2.4       Retour

 1. Indien een product toch niet aan de verwachting voldoet kan deze retour gezonden worden. Ward’s Art zal, mits het product onbeschadigd is, het aankoopbedrag retourneren. Verzendkosten worden door Ward’s Art niet vergoed, ook niet van de retourneming.
 1. Mocht afrekening met de kunstenaar al hebben plaatsgevonden, zal het retourbedrag bij de kunstenaar in rekening gebracht worden.

3.   Winkel

 1. Kunstenaars kunnen een plek huren in de winkel voor het exposeren van hun werk. Afhankelijk van het soort werk krijgen zij de beschikking over een wandplek, een tafel of vloerruimte zoals wordt vastgelegd in de overeenkomst.
 1. Ward’s Art heeft naar redelijkheid een inspanningsverplichting voor wat betreft het aantrekken van kopers en verkopers in de winkel.

3.1. Indeling expositieplek

 1. De aan de kunstenaar toebedeelde plek kan naar wens zelf of door Ward’s Art ingericht worden. Desgewenst kunnen een aantal extra objecten worden achtergelaten om bij verkoop de tafel aan te vullen of om na een periode de tafel anders in te kunnen richten.
 1. Om eenduidigheid in de inrichting te houden, is er keuze uit zwarte of witte tafels. De tafels worden onbedekt gebruikt. Het is wel toegestaan om enig hoogteverschil aan te brengen met bijvoorbeeld etalageblokken, mits deze niet het zicht op exposanten naast of boven (schilderijen) de betreffende tafel blokkeren.

3.1.1     Wijziging winkelindeling

Elke drie tot vier maanden zullen alle exposanten in de winkel van plek wisselen. De ervaring leert dat klanten dan weer ‘nieuwe’ dingen zien. De zichtplekken zullen hierdoor ook rouleren onder de deelnemende kunstenaars.

 

3.1.2    Prijsbepaling

 1. De kunstenaar bepaalt zelf de prijs die hij voor zijn objecten wil hebben. Hij zorgt er zelf voor dat al zijn objecten voorzien zijn van de juiste prijs. Ward’s Art is niet aansprakelijk voor het onjuist geprijsd zijn van objecten en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het niet of onjuist geprijsd zijn van objecten of voor het wisselen van prijzen door bijv. klanten.
 1. Ward’s Art zal indien gewenst een adviserende rol spelen bij het verhogen/verlagen van objecten, maar de kunstenaar zal altijd prijsbepalend zijn.
 1. De kunstenaar zal bij de prijsbepaling zelf rekening moeten houden met de commissie van Ward’s Art en een inclusief prijs moeten geven. Ward’s Art zal de prijzen die op de objecten staan hanteren bij het afrekenen met klanten.

 

3.2 Promotie

3.2.1    Flyer

 1. Ward’s Art heeft van elke kunstenaar op een wand een flyer beschikbaar. Hierop staat:
 • De eigen naam en/of de ateliernaam;
 • Een foto van de kunstenaar;
 • Informatie over de inspiratie voor de objecten die gemaakt worden of de werkwijze;
 • Een aantal foto’s van objecten die een goed beeld geven van het werk van de kunstenaar;
 • Informatie of de kunstenaar workshops geeft en/of in opdracht werkt;
 • De contactinformatie waaronder de kunstenaar bekend wil zijn.

De informatie van de flyer wordt overgenomen bij de kunstenaarsinformatie op de online galerie en zal ook bij elk object op deze online galerie gedeeld worden.

 

 1. De kunstenaar dient er voor te zorgen dat de benodigde gegevens voor aanvang van deelname of uiterlijk binnen een week na aanvang van deelname aan Ward’s Art zijn doorgegeven. Ward’s Art zal er naar streven om binnen een week na binnenkomst van de gegevens de flyer klaar te hebben voor verspreiding.
 1. Ward’s Art is naar redelijkheid op geen enige wijze aansprakelijk voor mogelijke schade die ontstaat door het niet tijdig aanleveren van informatie of voor het niet doorgeven van wijzigingen.

3.2.1.1    Beschikbaarheid flyer

Van elke kunstenaar die zich in een winkel als deelnemer heeft aangesloten blijft de flyer op het overzichtsbord beschikbaar zolang hij deelneemt aan de online galerie. Bij vragen van kopers naar objecten die de betreffende kunstenaar maakt, zal deze flyer meegegeven worden.  De kunstenaar is voor eigen rekening en risico redelijkerwijze zelf gehouden volledige informatie te geven voor de flyer.

 

3.2.2    Social Media

Ward’s Art zal de winkel en haar deelnemers promoten op Social Media. Daar waar mogelijk zal een link gelegd worden met de online galerie en specifiek met de betreffende kunstenaar en zijn objecten.

 

3.2.3    Combinatie online galerie

Elke kunstenaar die in de winkel deelneemt verplicht zich eveneens om met ten minste tien werken aan de online galerie mee te doen. Deelname online is voor een jaar en zolang deze deelname loopt zal de flyer in de desbetreffende winkel op het bord zichtbaar blijven. De kosten voor deelname aan de online galerie en wijzigingen van verkochte producten zijn in de overeenkomst vastgelegd.

3.2.3.1 Foto’s online galerie

Ward’s Art zal van de producten die in de winkel aanwezig zijn zo spoedig mogelijk een foto en gegevens plaatsen op de online galerie.  Foto’s van (extra) schilderijen kunnen ook door de kunstenaar aangeleverd worden (met een maximum van 10 verschillende schilderijen), maar zullen qua bestandsgrootte, helderheid en kleurechtheid moeten vallen binnen de gestelde eisen.

3.2.3.2 Koppeling kassa

De kassa en de online galerie zijn met elkaar verbonden, waardoor bij verkoop in de winkel het product automatisch van de website verwijderd wordt. De kunstenaar dient bij producten die op de online galerie vermeld moeten worden als ‘op bestelling leverbaar’ zelf aan te geven. Hierbij dient een indicatie van de levertijd aangegeven te worden.

 

3.3 Verzekering

Alle objecten worden in consignatie in de winkel geëxposeerd. Deelname is derhalve voor eigen rekening en risico en verzekering van de objecten dient door de kunstenaar zelf geregeld te worden. Ward’s Art is  naar redelijkheid op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de objecten die bij haar worden achtergelaten.

 

3.4 Facturering en uitbetaling

3.4.1    Deelname winkel en online galerie

 1. Kunstenaars kunnen zelf bepalen hoe lang ze deelnemen aan de winkel. ‘Starten’ kan op elke willekeurige dag, de kosten zullen dan naar evenredigheid voor die maand berekend worden. ‘Stoppen’ met exposeren is altijd per het einde van de maand.
 1. Indien een kunstenaar aangeeft gedurende een ‘onbepaalde tijd’ deel te nemen, kan hij de expositieperiode beëindigen door voor de 15e van de maand voorafgaande aan de opzegging schriftelijk deze wens te kennen te geven.
 1. Facturering geschiedt bij onbepaalde tijd per drie maanden. De factuur mag wel per maand betaald worden. Dit is altijd voorafgaande aan de expositie-termijn.
 2. Voor de online galerie zal bij aanvang van de expositie- termijn een factuur gestuurd worden. Deze factuur is voor plaatsing van een jaar. Dit is tevens de minimale plaatsingstermijn.

3.4.2    Afrekening verkopen

 1. In de week volgend op de verkoop zal Ward’s Art de kunstenaar een afrekening sturen van de verkoop en de daarop in te houden gelden. Ook zal zij in diezelfde week het tegoed naar de kunstenaar overmaken.
 1. Op de factuur zal een kassa-overzicht staan met daarop wat- en wanneer er verkocht is, zodat de kunstenaar weet welke objecten verkocht zijn.

3.4.3    Retouren

Aankopen kunnen binnen een week teruggebracht worden, mits de bon aanwezig is en de objecten onbeschadigd zijn. Indien afrekening met de kunstenaar al heeft plaatsgevonden, zal Ward’s Art het retourbedrag van de kunstenaar terugvorderen.

 

3.5        Markten, beurzen en dergelijke

 1. Ward’s Art zal bij gelegenheid ook op markten, beurzen e.d. de winkel promoten en objecten voor haar deelnemers verkopen. Zij zal in een dergelijk geval kunstenaars uitnodigen om deel te nemen. De kosten van de markt of beurs zullen door het aantal deelnemende kunstenaars gedeeld worden en in rekening gebracht. De commissie zal gelijk zijn zoals in de overeenkomst is vastgelegd voor online- en winkelverkopen.
 1. Ward’s Art zal er steeds naar streven om een gevarieerd aanbod aan het publiek te laten zien. Derhalve zal zij bepalen welke van de opgegeven kunstenaars naar de markten/beurzen meegenomen zullen worden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het moment van inschrijving of iets dergelijks.
 1. Objecten zullen in consignatie meegenomen worden naar de markten, beurzen en dergelijke en deelname is voor eigen rekening en risico. De objecten zullen niet door Ward’s Art verzekerd worden, desgewenst dient de kunstenaar hier zelf voor te zorgen.

4     Cadeaubonnen

4.1       Cadeaukaarten Ward’s Art

Ward’s Art geeft eigen cadeaukaarten uit. Deze worden op nummer uitgegeven en zijn maximaal tot 2 jaar na de aankoopdatum geldig. Cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor contanten. Bij niet volledige besteding van de cadeaukaart zal het restant niet uitgekeerd worden in contanten. Ward’s Art is niet gehouden om verlopen cadeaubonnen en cadeaukaarten in te nemen. De geldigheid van de cadeaubonnen en cadeaukaarten is naar redelijkheid voor rekening en risico van de bon- of kaarthouder.

4.2       VVV kaarten

Ward’s Art is gerechtigd om VVV-bonnen en -kaarten in te nemen. Deze zijn niet inwisselbaar voor contanten. Ook restantbedrag op de VVV-bon of –kaart zal niet contact uitgekeerd worden. Ward’s Art is niet gehouden om verlopen VVV-bonnen en -kaarten in te nemen. De geldigheid van VVV-bonnen en -kaarten is naar redelijkheid voor rekening en risico van de bon- of kaarthouder.

4.3       Lokale Cadeaukaarten

Ward’s Art is gerechtigd om Lokale Cadeaukaarten van de Gemeente Barneveld in te nemen. Deze zijn niet inwisselbaar voor contanten. Ook het restantbedrag op de Lokale Cadeaukaart zal niet contant uitgekeerd worden. Ward’s Art is niet gehouden om verlopen Lokale Cadeaukaarten in te nemen. De geldigheid van de Lokale Cadeaukaart is naar redelijkheid voor rekening en risico van de kaarthouder.

Ward’s Art is gerechtigd om voor de Stichting Lokale cadeau- en vakantiekaart Gemeente Barneveld de lokale Cadeaukaart te verkopen. Deze zijn tot maximaal 2 jaar na aankoop geldig.

5      Uitsluiting

 1. Ward’s Art behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van deelname aan Ward’s Art als zij redelijkerwijze vermoed en/of kan vermoeden dat de objecten op enige wijze niet passen in het assortiment of indien op  enige wijze in strijd wordt gehandeld met wet, openbare orde, goede zeden en onderhavige algemene voorwaarden en onverminderd het recht van Ward’s Art om nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
 1. Ward’s Art behoudt zich het recht voor kunstenaars en/of hun werken (tijdelijk) uit de online galerie en/of winkel te verwijderen indien er niet aan de betalingsverplichting voldaan wordt.

6     Privacy en gegevensverwerking

 1. Ward’s Art zal naar redelijkheid alle maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens, zoals genoemd in de geldende Privacy wet- en regelgeving. De koper(s), kunstenaar(s) en/of derden kunnen een verzoek doen conform de AVG en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens om de gegevens in te zien, te wijzigen en/of te laten verwijderen.
 1. Voor de verwerkingsgegevens van onder meer de cookies, browsersessies en dergelijke zoals deze worden genoemd in de geldende Privacy wet- en regelgeving hanteert Ward’s Art de geldende wettelijke bewaartermijnen.

7      Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de diensten, kunst en objecten van Ward’s Art is het Nederlandse recht van toepassing. Koper(s), kunstenaar(s) en/of derde(n) zullen bij een geschil eerst in overleg treden met Ward’s Art om te zoeken naar een minnelijke en redelijke oplossing. Koper(s), kunstenaar(s) of derde(n) dienen in redelijkheid alle inspanningen te verrichten om in onderling overleg tot een redelijke oplossing te komen. Indien geen minnelijke en redelijke oplossing tot stand komt, kunnen koper(s), kunstenaar(s) of derde(n) naar redelijkheid en billijkheid overgaan tot verdere juridische stappen en/of procedures bij de Nederlandse rechter.
 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, kunst en objecten van Ward’s Art. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden door de rechter buiten toepassing worden gelaten, dan blijven de overige bepalingen naar redelijkheid gelden.

 

Met behoud van alle rechten.

 

Barneveld, 22 mei 2022

Ontdek onze nieuwste items